حمایت چین از حفظ توافق هسته ای ایران

وزارت خارجه چین اعلام کرد که چین خواهان حفظ توافق هسته ای ایران و مخالف مخالف هرگونه تحریم های یک جانبه واشنگتن علیه تهران است.