حمله با قیچی به حجاب دختر ۱۱ ساله در کانادا

دختر مسلمان یازده سالهٔ کانادایی در نزدیکی یکی از مکاتب در شهر تورنتوی کانادا مورد حمله مرد ناشناس با قیچی برای از بینبردن حجاباش، قرار گرفت.