حمله مسلحانه به کمپاین انتخاباتی یکی از نامزدان در پکتیا

مردان مسلح لحظاتی پیش بر کمپاین انتخاباتی یکی از نامزدان پارلمان افغانستان حمله کرده اند.