خبرهای تازه از سراسر جهان - ستودیوی آزادی

تظاهرات گسترده در پاکستان، حمایت قاطع اروپا از توافقنامهء هسته یی با ایران و تجمع هزاران نفر در جشنوارهء یادبود از آواز خوان امریکایی که در افغانستان نیز دوستدار داشت. اینها و خبرهای مهم دیگر از سراسر جهان را در ستودیوی آزادی ببینید. این مجموعهء خبری ساعت ۷ شام از تلویزیون پیشگام نیز پخش میشود.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/28969173.html