خبرهای مهم جهان در ستودیوی آزادی

خشکسالی بیش از دوصد و پنجاه هزار انسان را در غرب افغانستان بیجا ساخته است، پاکستان از صندوق بین المللی پول دوازده ملیارد دالر قرضه میخواهد و ولادمیر پوتین با حبیب نورمحمدوف دید و قهرمانیش را مبارکی گفت. ستودیوی آزادی ساعت ۷ از تلویزیون پیشگام نیز پخش میشود.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/29538420.html