خوشبینی محتاطانۀ هند در مورد تعلیق کمک های امریکا به پاکستان

پس از تعلیق کمک ۱.۹ میلیارد دالری ایالات متحده برای پاکستان، حال مقامات هندی به گونۀ محتاطانه از اقدام امریکا، ابراز خوشبینی کرده اند.