درمان مرگ زودرس پیدا شد

دانشمندان آمریکایی ازانستیتوت قلب کودکان " ، Cincinnati Children's Heart Institute" پروتئین سنتز شده pUR4 را آزمایش کردند که عملکرد سلول های قلب را تنظیم می کند.