در دو روز گذشته حدود ۱۳ هزار تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‎اند

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‎گوید که در دو روز گذشته نزدیک به سیزده هزار تن در مراکز ثبت نام رای دهنده‎گان خود را برای شرکت ...