در نشست امنیتی کابل چه موضوعات مورد بحث قرار می‌گیرند؟

کابل میزبان یک نشست مهم امنیتی به ابتکار قوماندانی مرکزی امریکا می‌باشد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید ...