دلیل بی نظیر بودن استیون هاوکینگ در چه نهفته بود؟

استیون هاوکینگ فیزیکدان مشهور و محبوب دنیا، در گذشت اما او توصیه ها و پیش بینی های خود را در مورد چگونگی رفتاربا موجودات فرازمینی و پایان جهان برای بشریت به میراث گذاشت.