دوزخی یمه - علی بابا خان - د اختر پلوشې / Dozakhi Yuma - Ali Baba Khan - De Akhtar Palwashey

دوزخی یمه - علی بابا خان - د اختر پلوشې

Dozakhi Yuma - Ali Baba Khan - De Akhtar Palwashey