د اروپايي هېوادونو تر منځ توپیر

تېر کال، په ډسمبر میاشت کې، اروپايي کمیسیون پولنډ له پوښتنو ګروېږنو سره مخامخ کړ، ځکه ويل یې چې د قانون پر حاکمیت برید کوي