د استانبول نوم له کومه راغلی؟

د استانبول ښار څو نور لرغوني نومونه هم لري. خو د دې نومونو تاریخي مخینه څه ده؟ زموږ همکاره نجیبه لېمه د یو علمي کنفرانس لپاره استانبول ته تللې وه، او په دې لیکنه کې یې د دې ښار په اړه ځیني مهم مالومات راټول کړي.