د افغانستان په مشرتابه کې ځوانان څومره دي؟

دا ځل شاوخوا درې زره افغان مشران، سیاستوال، ښځې او ځوانان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د افغانستان په سوله بحثونه کوي. د ټاکل شویو استازو لست ته په کتو ښکاري، چې تر بلې هرې لویې جرګې په دا ځل جرګه کې د ځوانانو شمیر او ونډه زیاته ده چې لامل یې د افغانستان په سیاست کې د ځوانانو د ونډې زیاتېدل بلل کېږي.