د امریکې او د پاکستان د خوږو ترخو تعلقاتو په تاریخ یو نظر

په کال ١٩٥۴ م کې پاکستان خپل ځان د دې مخمصې نه راویستلو چې د هغه وخت سویت یونین او که د امریکې سره ځان نژدې کړي او په دغه کال کې یې د امریکې سره یوه معاهدې لاس لیک کړه