د انتخاباتو پر خپل وخت ترسره کېدو د ملي یووالي حکومت د مشرانو ټینګار

جمهور رئیس محمد اشرف غني یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او همدا راز ...