د انتخاباتو کمېسیون پر ټاکلي وخت ولسمشریز انتخابات ترسره کول سره کرښه بولي

د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمېسیون وایي، سوله او انتخابات دوه هم مهاله پروسې دي چې د یو او بل مخ ته خنډ نشي کېدای.