د تهران واټونو ته د "ریاضیاتو ملکې" انځورونو راستنېدل

په یوه کمیابه ګام کې، د تهران ښاروالۍ د نوموتو ایراني ښځینه لوبغاړو انځورونه د ښځې اونۍ په مناسبت د ښار پر واټونو لګولي دي.