د جنوبي کوریا ولسمشر: شمالي کوریا اټومي بې وسلې کولو ته تیاره ده

د جنوبي کوریا جمهور رئیس وایي د شمالي کوریا مشر هوډمن دی چې ټولې اټومي وسلې او د هغه اړوند مواد او تاسیسات د بشپړه اټومي بې وسلې کولو لپاره له منځه یوسي.