د رڼا لار - یوڅلويښتمه برخه - لمر / De Rana Laar - Episode 41 - Lemar TV

د رڼا لار په دې خپرونه کې موږ له خپل خاص میلمه سره د اسلامي قواعدو، لوی او کوچني جرم څه دی او څنګه موږ کولی شو ګناه اندازه کړو. په اړه خبرې اترې کوو.