د عمران په حکومت کې د مطبوعاتو آزادي – شته که نه؟

د پاکستان د صدراعظم عمران خان په حکومت کې د مطبوعاتو د آزادۍ په اړه او دا چې امنیتي ادارې تر کومه حده په مطبوعاتو کنټرو لري، بیلا بیل نظرونه دي.