''د ماشومانو ودونو شمېر کې پام وړ کموالی راغلی ''

د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره يونيسېف وايي تېره يوه لسيزه کې د نړۍ لروبر د ماشومانو ودونو شمېر کې پام وړ کموالی راغلی دی.