د نقیب مسيد د وژنې په قضيه کې عدالت  پوليسو ته وروستۍ موقع ورکړې

د کراچۍ د ترهګرۍ د قضيو اورېدونکي عدالت د نقيب مسيد د وژنې په مقدمه کې پوليس ته وروستۍ موقع ورکړې چې په قضيه کې د پټو (مفرورانو) پوليسو په اړوند عدالت ته رپوټ وړاندې کړي.