د پولیسو مسلکي کېدو ته د افغان حکومت پلان

د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ویلي، د خلکو د خوښۍ په موخه د پولیسو لیکو کې د بنسټیزو سمونونو راوستلو په هڅه کې دی. د کورنیو چارو وزیر وايي پر پوليسو د باور د ډېرېدو او د قانون د پلي کېدو لپاره د دغه ځواک پر مسلکي کېدو کار کوي.