رئیس جمهور بولیوی تهدید اصلی برای بشریت را نامبرد

اوو مورالیس رئیس جمهور بولیوی گفته است که توسعه سرمایه داری، تمام بشریت را با خطر جدی روبرو می سازد.