رئیس جمهور فرانسه مولف رومان عشقی

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حین نوجوانی که 16بیش از سال نداشت، اولین رومان عشق خود را بمناسبت آغاز روابط عشقی با بریژیت تروینو معلمه 40 ساله اش نوشت که با رئیس جمهور شدن اش، اولین خانم (ملکه) فرانسه شد.