رهبر جهادی افغان: انتخابات پارلمانی برگزار نشود، بحران پیش می‌آید

یک رهبر پرنفوذ جهادی افغانستان هشدار داده که اگر انتخابات پارلمانی آینده برگزار نشود یا با "تقلب" برگزار شود، این کشور به سوی "بیراهه و بحرانی خطرناک" پیش خواهد رفت. کمیسیون انتخابات ۱۶ سرطان/تیر ۱۳۹۷ را به عنوان روز برگزاری انتخابات تعیین کرده است.