رهبر گروه داعش بعد از پنج سال در یک پیام ویدیوی ظاهر شد

ابوبکر البغدادی،رهبرگروه داعش بعد از پنج سال در یک پیام ویدیوی در وبسایت "الفرقان"ظاهر شد