روسیه: د کیمیايي څېړونکو ډله به سبا د سوریې دوما ته ورسېږي

روسي چارواکي وايي، د کیمیايي وسلو د مختصصانو او نړیوالو څارونکو ډله به د څېړنې لپاره د سوریې "دوما" سیمې ته ورسېږي....