زنان جنگجوی داعش در افغانستان

داعشيان، برخی نوجوانان زير سن و زنان را برای جنگ آماده مى سازند.