زیر گرفتن افراد در مرکز تجارتی در منچستر توسط موتر

در نتیجه زیر گرفتن افراد در نزدیکی یکی از مراکز تجارتی در شهر منچستر توسط یک موتر، شش تن زخمی شده اند.