'سایکل چلول د نارینه وو جنسي روغتیا نه زیانمنوي'

یوې نوې څېړنې ښودلې چې سایکل چلول د نارینه وو جنسي روغتیا نه زیانمنوي. مخکې داسې ویل کېدل چې بایسکل ښایي د نارینه وو پر جنسي ځواک او د تشو میتیازو د کولو پر وړتیا بده اغېزمنه وکړي.