ستاسې غږ: د خپلې سیمې د روغتونونو له پاکۍ او کاره څومره خوښ یاست؟

ستاسې غږ د بي بي سي پښتو تلویزیون د نړۍ دا وخت خپرونې یوه برخه ده چې هره پنجشنبه/زيارت د افغانستان پر وخت د ماښام پر شپږو او د پښتونخوا د ماښام پر شپږو نیمو بجو خپرېږي.