ستودیوی آزادی – تازه ترین خبرهای جهان

عبدالله عبدالله میگوید تروریستان از سراسر آسیای مرکزی در افغانستان میجنگند، امریکا در بارۀ ناپدید شدن یک خبرنگار منتقد دولت عربستان سعودی ، از ریاض خواستار معلومات شده و در این مجموعهء خبری از اختراع جالب یک مخترع فرانسوی آگاه خواهید شد. ستودیوی آزادی ساعت ۷ از تلویزیون پیشگام نیز پخش میشود.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/29540431.html