ستودیوی آزادی - خبرهای تازه از سراسر جهان

دیده بان حقوق بشر از پاکستان خواسته برخورد تبعیض آمیز با پشتونها را متوقف سازد، پس از برکناری وزیر خارجهء امریکا ارزش دالر در بازارهای جهانی کاهش یافته و با دختر ۲۰ سالهء مصری آشنا شوید که یک آرایشگر معروف شده و از طریق انترنت مشتری جلب میکند. ستودیوی آزادی ساعت ۷ از تلویزیون پیشگام نیز پخش میشود.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/29098818.html