ستودیوی آزادی - مهم ترین خبرها از سراسر جهان

رسانه ها گزارش داده اند که رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته تا کاهش تحریم ها بر ایران را تمدید کند، مقامهای جاپانی بیش از یک و نیم ملیون مرغ را پس از مشاهدهء انلفوانزا کشتند و شما را به نخستین نمایشگاه موتر برای زنان در عربستان سعودی میبریم. ستودیوی آزادی خبری ساعت ۷ از تلویزیون پیشگام نیز پخش میشود
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/28971225.html