سخنرانی رئیس جمهور در جریان بازدید از کار احیای مجدد ماشین خانه کابل