سخنرانی رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح هفدهمین دور تقنینی شورای ملی