سخنگوی والی جدید بلخ گزارش‌های معرفی انجنیر داوود در یک قرارگاه نظامی را رد کرد

در حالی‎که گزارش‎های به نشر رسیده که گویا مراسم معرفی والی جدید بلخ در قول اردوی شاهین صورت خواهد گرفت اما سخنگوی والی جدید ...