«سرمات» و «کینجل» چه اند؟

در تاریخ 1 مارچ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیام سالانه خود عنوانی مجمع فدرالی ایراد کرد. در ابتدا جامعه بین المللی از این پیام سالانه هیچ چیزی غیرمعمولی انتظار نداشت، ولی پوتین این باره توانست همه را حیرت زده سازد: او بصورت مسلسل به جامعه جهانی سلاح نو مرگبار استراتیژیک نمایش داد.