"سرمايه گذاران در بخش صحت، مشترکاً با دولت سرمايه گذارى کنند"


By زرغونه صالحی on 27 December 2017
کابل(پژواک، ٦ جدى ٩٦): وزارت صحت عامه، از سکتور خصوصى خواست که در عرضۀ خدمات صحى از طريق شفاخانه هاى دولتى جمهوريت، جناح، شيخ زاهد، يونيک و وزير محمد اکبر خان شهر کابل، مشترک با دولت کار کند.

وزارت صحت عامه، حدود سه سال قبل نيز طى يک نشست در کابل، از سکتور خصوصى همين مطالبه را کرده بود.

داکتر... read more