سفر هیأت شورای امنیت سازمان ملل به کابل

هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی ختم جنگ به افغانستان سفر کرده است.