«سمارق انفجار هستوی»: آزمایش ناکام سلاح هستوی کوچک

امریکا در سال های 1950 در مورد تجهیز راکت های کلاس «هوا به هوا» توسط مواد هستوی فیصله نمود، تا قیامت واقعی را در آسمان برپا کند. ولی این کار موفقانه پیش نه رفت.