سنای امریکا خواستار تحریم های بیشتر علیه روسیه شد

سه تن از سناتوران دموکرات، قطعنامه ای را به کنگره امریکا ارئه دادند که در آن دولت دونالد ترامپ را به اعمال تحریم های جدید علیه روسیه تحریک می کند.