سیاست آمریکا در افغانستان، بازگشت به دوران جنگ سرد است

وزارت خارجه: سیاست آمریکا در افغانستان به معنای تمایل به احیای دوران جنگ سرد است.