شهر کابل با یکی از شهرهای امریکا "خواهر خوانده" میشود

پس از افتتاح نخستین مرکز فرهنگی افغانستان در شهر هیوستن ایالت تکزاس امریکا، مقامات محلی این شهر وعده سپردند تا از طریق برنامهٔ "شهرهای خواهر خوانده" با کابل روابط نزدیک داشته باشند.