شواهد شرکت سوریه در حملات کیمیاوی وجود ندارد

وزارت دفاع روسیه مستثنی نمیداند که سازمان دفاع سلاح کیمیاوی شواهد اثباتیه شرکت دمشق در حمله کیمیاوی در دوما سوریه را ندارد.