شیرزی: صلح را ميتوان با میانجیگری بزرگان قومی تامین کرد


By نوید احمد بارکزی on 14 March 2018
کابل (پژواک، ۲۳حوت۹۶): شمارى از بزرگان قومی طى نشستى در کابل، از بستۀ پيشنهادى صلح حکومت به طالبان حمايت کردند و قراراست "جرگه مشورتی"، به هدف رسيدن به صلح تاچند ماه آينده در کابل برگزار شود.

اين نشست، به ابتکار مرکز هماهنگی شورا های قومی وزارت امورسرحدات و قبايل راه اندازى شده است.

محمد شفیق... read more