صد ها هزار پناهجوی سوری در لبنان زیر خط فقر زندگی می کنند

یک سروی تازه انجام شده توسط ملل متحد نشان می دهد که حدود ۷۵۰ هزار پناهجوی سوری که در لبنان به سر می برند، در زیر خط فقر زندگی می کنند.