طالبانو په افغانستان کې د سره صليب کمېټې سره امنيتي تضمين بېرته نوی کړ

طالبانو په افغانستان کې د «ای.سي.ار.سي» یا سره صليب د نړيوالې کمېټې سره امنيتي تضمين بېرته نوی کړی.